Dextilillä on tyytyväisiä työntekijöitä – kehityskohteetkin tiedetään

Dextiliä ei olisi olemassa ilman upeita dextililäisiä. Vaikka meillä vannotaan digitaalisuuden ja sähköisen taloushallinnon nimeen, on kuitenkin osaava henkilökunta edelleen se tärkein resurssimme ja voimavaramme – jota haluamme myös kaikin tavoin vaalia.

JULKAISTU 26.06.2018

Kyselyt kertovat missä mennään

Henkilökunnan hyvinvoinnin merkitys on hyvin tiedostettu ja tunnustettu asia Dextilissä. Pyrimme kuuntelemaan työntekijöidemme mielipiteitä herkällä korvalla arjessa, minkä lisäksi keräämme vuosittaisilla henkilöstökyselyillä järjestelmällisesti tietoa työn eri osa-alueiden toimivuudesta. Kuluneen vuoden aikana olemme toteuttaneet peräti kaksi kyselyä: OP hyvinvointikartoitus toteutettiin syksyllä 2017 nyt toista kertaa ja keväällä 2018 toteutimme oman vuosittaisen henkilöstökyselymme.

Siinä missä OP hyvinvointikartoituksessa keskitytään nimenomaan työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen, omalla henkilöstökyselyllämme on perinteisesti selvitetty henkilökunnan kokonaisvaltaista työtyytyväisyyttä ja siihen liittyviä osa-alueita. Kummankin kyselyn tavoitteena on viime kädessä organisaation kehittäminen ja työntekijöiden hyvinvoinnin parantaminen.

Kyselyiden tuloksista piirtyvä yleiskuva oli varsin positiivinen, mutta vastauksista nousi myös joitain kehityskohteita. Seuraavaksi käymme kyselyjen tuloksia läpi yleisellä tasolla.

Henkilöstökyselyn tulokset

Vuoden 2018 henkilöstökyselyn tulokset eivät poikenneet edellisen vuoden kyselystä kovinkaan paljoa suuntaan tai toiseen. Suurin parannus edelliseen vuoteen verrattuna näkyi tyytyväisyydessä oman yksikön esimiestyöskentelyyn. Tässä näkyy varmasti muun muassa palautteen antamiseen liittyvä kehitystyömme. Jatkossa kiinnitämme kuitenkin vieläkin enemmän huomiota siihen, että esimiesten liikkuvuus eri toimijoiden ja yksiköiden välillä mahdollistuu parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilöstökyselyn mukaan henkilökunnan tyytyväisyys johtoon laski hieman edellisvuoteen nähden. Vastausten perusteella henkilökunta toivoo parempia mahdollisuuksia kehittää itseään. Tähän huutoon Dextilillä onkin jo kuluneen vuoden aikana alettu vastata Dextili Akatemian voimin. Akatemia on Dextilin sisäinen osaamisen kehittämisen yksikkö, joka tarjoaa lukuisia työkaluja taloushallinnon alati muuttuviin osaamistarpeisiin. Akatemian toimintaan kuuluu osaamisen kartoittaminen kolmella eri osa-alueella (substanssiosaaminen, toimintaympäristötaidot sekä työelämätaidot). Akatemian kautta haluamme tarjota henkilöstöllemme suunnitelmallisen mahdollisuuden oman osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Vastausten perusteella yleisessä työtyytyväisyydessä oli lievää laskua edellisvuoteen verrattuna. Tähän liittyvät kehityskohteet koskevat työmäärän tasaisempaa jakautumista ja työhön liittyvän ajoittaisen stressaavuuden hallintaa. Näitä asioita tullaan viemään eteenpäin kehittämällä resursointia eli työn tasaisempaa jakautumista, lisäämällä työmäärän piikkien ennakointia ja levittämällä todistetusti toimivia työtapoja läpi organisaation.

Kuten todettua, yleisesti ottaen vuoden 2018 henkilöstökyselyssä äänensävyt olivat samansuuntaiset kuin viime vuonna. Tällä kertaa erityisen positiivisessa valossa nousivat kuitenkin työtovereiden myönteinen vaikutus työympäristöön ja tyytyväisyys työvälineisiin, vastaajista nimittäin tasan 90 % oli sitä mieltä, että Dextili tarjoaa riittävästi työvälineitä työtehtävien hoitamiseen.

OP hyvinvointikartoituksen tulokset

Miltei kaikki Dextilin henkilöstöstä (94 %) vastasivat myös OP hyvinvointikartoitukseen, mistä suuri kiitos kaikille työntekijöillemme. Kartoituksen perusteella dextililäisten työelämän laatu on erittäin hyvä ja itse asiassa selvästi korkeampi kuin kartoituksessa verrokkina käytetyn viiteryhmän. Kartoituksessa käytetyssä työelämän laadun mittarissa yhdistyvät työn sujuvuuden, turvallisuuden, työyhteisön yhteenkuuluvuuden ja työn koetun kannustavuuden tunteet.

Kartoituksen perusteella Dextili tarjoaa sellaisen työpaikan, jossa voidaan pääsääntöisesti hyvin. Kannustava ja viihtyisä työyhteisö sekä oikeudenmukainen esimiestyöskentely nousevat yhdessä hyvän terveystilanteen kanssa sinne vahvasti positiivisiin puoliin. Kehityskohteiksi hyvinvointikartoituksessa nousevat henkilöstökyselyn tavoin työn stressaavuuteen ja työkuormaan liittyvät riskitekijät, joihin tullaankin tarttumaan jo aiemmin mainituilla toimenpiteillä.

OP hyvinvointikartoitukseen vastanneet ovat saaneet kukin oman henkilökohtaisen ja luottamuksellisen hyvinvointiraporttinsa, jota voidaan pitää pohjana kehitystoimenpiteille ja joita voidaan hyödyntää vaikkapa kehityskeskusteluissa. Ennen kaikkea henkilökohtainen hyvinvointiraportti auttaa vastaajaa itseään havaitsemaan kehitystä vaativat ja tärkeät osa-alueet.

Johtopäätökset

OP hyvinvointikartoituksen ja oman henkilöstökyselymme tuloksia on käyty tarkasti läpi niin johtoryhmässä, esimiesten kesken kuin yksiköissäkin. Kyselyistä saatiin jälleen kerran arvokasta tietoa toiminnan kehittämistä varten. Vaikka vastauksista pystytään tunnistamaan selkeitä kehityskohteita, voidaan kuitenkin samaan aikaan todeta työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin olevan Dextilissä varsin mainiolla tasolla.

Jotta kehittyminen niin organisaation kuin yksilönkin tasolla on jatkossa mahdollista, tulee käytössä olevia mittaristoja kuitenkin tarkastella kriittisesti. Nyt viimeistään on nimittäin nähtävissä, että henkilöstökyselymme ei nykyisessä muodossaan enää pysty vastaamaan tarpeisiimme parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä kysely pitäytyy ehkä hieman turhan yleisellä tasolla, mikä vaikeuttaa toimivien kehitystoimenpiteiden suunnittelua. Tämän vuoksi Dextilin vuosittainen henkilöstökysely tullaankin uudistamaan ensi vuodeksi.

Lue lisää:

Dextili Akatemia
OP hyvinvointikartoitus