Rakennusalan kirjanpito vaatii erikoisosaamista

Rakennusalan taloushallinto on aivan omanlaisensa taloushallinnon osa-alue, jonka hallitseminen vaatii syvällistä erikoistumista ja vankkaa osaamista. Asiansa osaava rakennusalan tilitoimisto onkin rakennusliikkeen luottokumppani.

JULKAISTU 11.07.2018

Miksi rakennusalan kirjanpito on niin poikkeavaa?

Kirjanpito itsessään on alasta riippumatta melko samanlaista. On kuitenkin olemassa tiettyjä aloja, joiden erilaiset erityispiirteitä tulee kirjanpidossa ottaa huomioon. Rakennuspalveluala on malliesimerkki tällaisesta alasta. Syyt rakennusalan kirjanpidon poikkeavuudelle löytyvät yhtäältä tarkasta viranomaisvalvonnasta ja siihen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta sekä toisaalta töiden projektiluonteesta ja yksittäisten rakennusprojektien kokoluokista.

Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Käännetty arvonlisävelvollisuus on rakennusalan harmaan talouden kitkemiseksi kehitetty menettely. Kun normaalisti arvonlisäverotuksessa verovelvollisuus on myyjällä, on rakennusalalla tämä käytäntö ns. käännetty päälaelleen – tiettyjen rakentamispalvelujen kohdalla ostaja tilittää arvonlisäveron rakennuspalveluista. Kuten Verohallinnon sivuilla sanotaan, käännettyä verovelvollisuutta on sovellettava kun:

  • • myydään rakentamispalvelua tai työvoiman vuokrausta rakentamispalvelua varten
  • • ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka toiminnassaan muutoin kuin satunnaisesti myy rakentamispalvelua tai vuokraa työvoimaa rakentamispalvelua varten
  • • myynti tapahtuu Suomessa.

Jos rakentamispalvelua myydään yksityishenkilölle tai kyseessä on tavaroiden myynti, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta. Rakennusalan tilitoimiston täytyy siis olla päivittäisessä työssään hyvin perillä siitä, että milloin noudatetaan normaalia arvonlisäverovelvollisuutta ja milloin käännettyä – olipa kyse sitten osto- tai myyntilaskuista.

Oman käytön arvonlisävero

Yleisesti ottaen on niin, että jos minkä tahansa alan yritys ottaa tavaran tai palvelun omaan käyttöönsä, tulee siitä ilmoittaa ja tilittää arvonlisäveroa Verohallinnolle. Tavara tai palvelu lasketaan otetuksi omaan käyttöön, kun se luovutetaan liiketoiminnasta 1) yksityiseen kulutukseen, 2) muuhun liiketoimintaan kuulumattoman tarkoitukseen tai 3) liiketoimintakäyttöön, joka ei oikeuta vähennyksiin arvonlisäverotuksessa.

Rakennusalalla oman käytön arvonlisävero näkyy erityisen hyvin ja sitä sovelletaan niiden rakennuskohteiden kohdalla, jotka rakennetaan ns. omaan lukuun. Käytännössä rakennusalalla omatuotannon ja perustajaurakoinnin arvonlisäverotus toteutetaan rakentamispalvelun omana käyttönä. Näihin työmaihin liittyvät laskut tulee siis kirjanpidossa käsitellä oikein ja selvittää, sovelletaanko niissä oman käytön arvonlisäveroa vai ei.

Omaan käyttöön otettu rakentamispalvelu on rakennusalalla arkipäivää, minkä vuoksi oman käytön arvonlisäveron hallinta on ehdoton vaatimus rakennusalan tilitoimistolle. Lue lisää oman käytön arvonlisäverosta rakennusalan kirjanpidossa Verohallinnon julkaisemasta Arvonlisävelvollisen oppaasta (kohta 3.3.2.1).

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan palveluita tarjoavan yrityksen on ilmoitettava Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaiset tiedot eri urakoista, työnantajista, työntekijöistä sekä voimassa olevista työsuhteista. Kuten Verohallinnon ohjeistuksessa sanotaan, tiedonantovelvollisuus koskee ”rakennustyömaalla tapahtuvaa rakentamista, korjauksia ja kunnossapitoa sekä tällaista toimintaa harjoittavia yrityksiä ja työntekijöitä”.

Jotta rakennusalan yritys pystyy noudattamaan tiedonantovelvollisuutta, on yrityksen seurattava kattavasti ja järjestelmällisesti työmaitaan, urakoitaan sekä kaikkia työmaalla työskenteleviä työntekijöitä. Kerättyjen tietojen perusteella taloushallinnossa osataan tehdä tarvittavat ilmoitukset Verohallintoon.

Osatuloutus

Rakennusalan projektit kestävät monesti pitkään ja yksittäisten projektien rahallinen arvo on merkittävä. Tästä syystä rakennusalalla käytetään usein osatuloutusta tulojen jaksottamisessa ja ajantasaisen tilannekuvan selvittämisessä. Osatuloutusmenettely mahdollistaa pitkän valmistusajan projektien kirjaamisen tuloksi pienemmissä erissä. Rakennusalallakin on kuitenkin täysin sallittua soveltaa kertatuloutusta, käytettävä tuloutusmuodon valinnassa kannattaa käyttää apuna vaikkapa rakennusalan tilitoimiston asiantuntijoita.

Osatulouttaminen on vaativa ja haasteellinen asia, joka on aiheuttanut aikojen saatossa paljon virheitä kirjanpidossa. Osa yrityksistä on saattanut osatulouttaa katetta liiankin optimistisesti hankkeen alkuvaiheessa, jolloin pienikin heilahdus huonompaan suuntaan katteen muodostuksessa on saattanut aiheuttaa hankkeen loppuvaiheen tuloutuksen kääntymisen tappiolliseksi. Osatuloutuksessa onkin muistettava, että mikäli jossain vaiheessa huomataan projektin kääntyvän kokonaisuudessaan tappiolliseksi, on osatulouttaminen lopetettava kyseisen projektin osalta välittömästi.

Osatulouttaminen vaatii tuotannon henkilöiltä tarkkaa seurantaa ja osaamista, joka mahdollistaa luotettavan ennakoinnin. Jos osaaminen tähän ei riitä, voi ennustaminen helposti lähteä menemään pieleen. Tämän lisäksi yrityksessä tarvitaan sellainen tuotannon seurantajärjestelmä, joka mahdollistaa riittävän ajantasaisen projektiseurannan osatulouttamisen näkökulmasta.

Työmaakohtainen kustannusseuranta

Työmaakohtainen seuranta on rakennusalalla tärkeää myös kirjanpidollisista syistä – toki se on sitä myös muillakin aloilla, mutta rakennusalan omat erikoisuudet, kuten oman käytön arvonlisävero ja osatuloutus vielä korostavat seurannan tärkeyttä. Työmaakohtainen seuranta on lisäksi tärkeää urakan toteutuneiden kustannusten ja tuottojen seurannan kannalta, jotta voidaan arvioida, miten kannattava mikäkin urakka on ollut.

Perustajaurakointi

Kirjanpitolautakunnan perustajaurakoinnin käsittelyä tilinpäätöksessä koskevassa yleisohjeessa (5.6.2017) perustajaurakointi määritellään näin:

”Perustajaurakointiliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa rakennusliike suunnittelee, markkinoi, tuottaa ja myy asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja siten, että ostaja saa hallintaoikeuden kyseessä oleviin tiloihin hankkimalla omistukseensa kohdeyhtiöiden osakkeita.”

On suhteellisen tavallista, että rakennusliikkeet tekevät varsinaisen rakentamisprojektin omaan lukuunsa ja perustavat sitä varten asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön. Koska osakeyhtiön kirjanpitovelvollisuus alkaa aina perustamisesta, vastaa rakennusyritys perustetun uuden yhtiön rakentamisen aikaisesta kirjanpidosta. Kun urakan valmistuttua asunto-osakeyhtiö luovutetaan eteenpäin, siitä tehdään luovutustase, minkä jälkeen vasta alkaa varsinainen asumisaikainen kirjanpito.

Perustajaurakoinnin kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta perustajaurakoinnin käsittelystä tilinpäätöksessä. Vuoden 2017 heinäkuussa KILA julkaisi uuden yleisohjeen, jonka kolmen vuoden siirtymäaika on nyt käynnissä. Uusi yleisohje tuo kirjanpidon käytäntöjä lähemmäs verotusta, kun tuloslaskelmassa siirrytään myyntien ja kustannusten osittaiseen kahdenkertaiseen kirjaamiseen. Tästä huolimatta perustajaurakoinnin kirjanpito on oma erikoisuutensa, jonka kesyttäminen vaatii asiansa osaavan rakennusalan tilitoimiston.

HUOM! Toisin kuin alun perin yleisesti tulkittiin, KILA sallii myös uuden yleisohjeensa puitteissa osatuloutuksen perustajaurakoinnissa. KILA kertoi asiasta erillisellä lausunnollaan (1985/23.05.2018). Lue aiheesta lisää täältä.

Kuinka valita rakennusalan tilitoimisto?

Kuten huomaamme, rakennusalan kirjanpito ei ole se kaikkein yksiselitteisin asia. Paljon on erilaisia lakisääteisiä velvollisuuksia, arvonlisäverovelvollisuuteen liittyviä erikoisuuksia sekä toisaalta työmaakohtaiseen kustannusseurantaan liittyviä asioita, jotka pitää kirjanpidossa pystyä ottamaan huomioon. Ja sitten toisaalta jokainen rakennuspalveluja tarjoava yritys on omanlaisensa ja jokainen työmaa on omanlaisensa – paljon on siis muuttujia rakennusalan kirjanpidossa.

Ensimmäinen asia rakennusalan tilitoimistoa valittaessa pitäisikin olla sen varmistaminen, että tilitoimistolta löytyy rakennustoimialan asiantuntemusta. Ilman toimialakohtaista tietopohjaa kirjanpidossa liikutaan hyvin heikoilla jäillä.

Toinen keskeinen asia rakennusalan tilitoimiston valinnassa on kokemuksen painottaminen. Rakennusalan kirjanpidon monivivahteista palettia ei oteta haltuun koulun penkillä, vaan se vaatii vuosien kokemuksen ja mielellään siihen rinnalle vielä kattavan asiantuntijoiden tukiverkoston. Esimerkiksi meillä Dextilillä on niin monta rakennusalaan erikoistunutta kirjanpitäjää, että melkein joka tilanteesta löytyy kokemusta joltain asiantuntijoistamme. Kaikki aiempi kokemus rakennusalan kirjanpidosta on siis arvokasta ja sitä pitää pystyä hyödyntämään täysipainoisesti.

Näiden lisäksi kannattaa myös huomioida, että tilitoimiston käyttämät järjestelmät sopivat rakennusalan tarpeisiin eikä sieltä suunnalta aiheudu mitään hidasteita. Järjestelmän osalta olisi tärkeää, että sen avulla pystytään toteuttamaan eritasoiset kustannusseurannat ja oman käytön alv-laskenta sekä toisaalta, että sen kautta voidaan suoraan lähettää viranomaisille tiedonantovelvollisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Apua rakennusalan taloushallintoon?

Rakennusalaan erikoistuneena taloushallinnon asiantuntijana vapautamme aikaasi tuottavaan yritystoimintaan. Taloushallinnon kumppanina olemme saumattomasti mukana toimintaprosesseissasi. Dextilillä sinua palvelee iso joukko rakennusalan taloushallinnon osaajia!

» Tutustu rakennusalan taloushallinnon palveluihimme